หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
 
 
 

การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

รณรงค์แก้ไขภาวะโลกร้อน

ส่งเสริมและรณรงค์ในการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษณ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

สนับสนุนการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรให้มีการแปรรูปผลผลิตในชุมชน ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้าการเกษตรกรรมทุกรุปแบบ

ส่งเสริมสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในด้านนวัตกรรม

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแบบครบวงจร

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตำบลโพธิ์ประทับช้าง

ส่งเสริม จารีต ประเพณี วัฒนธรรมธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ ของดีตำบลโพธิ์ประทับช้าง
 
 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนในด้านสาธารณสุขและสุขภาพด้านกีฬา

ส่งเสริมพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ประสานความร่วมมือในการจัดทำผังเมืองรวม

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน
 
 
 

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้านการเมือง การบริหารราชการ การกระจายอำนาจและป้องกัน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงาน การบริหารท้องถิ่น

พัฒนาองค์กรเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนาบุคลากรให้ความรู้ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
 
 
 

ดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท

เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและอุบัติเหตุทางถนน

สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนร้อนจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัย
 
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให้มีคุณภาพ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน พัฒนาทักษะวิชาชีพเบื้องต้นในระบบนอกระบบตามอัธยาศัย

ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน และให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446