หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ประทับช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-030-166 ขอบคุณค่ะ
 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
 
 

พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ให้มีความอุดมสมบูรณ์สอดคล้องกับระบบนิเวศน์ เกิดคุณค่าสูงสุ

การบริหารจัดการขยะและของเสียที่เกิดจากพฤติกรรมมนุษย์และกิจกรรมทางสังคม

สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการการใช้พื้นที่เชิงบูรณาการ
 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 
 

ยกระดับศักยภาพการผลิต สร้างแบรนด์สินค้า การเกษตรสู่สากลด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และการเกษตรมาตรฐานปลอดภัย

สนับสนุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอาชีพของประชาชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว

สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิตภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการบริการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การท่องเที่ยวเชิงรุก

การวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง
 
การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 
 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยและทุกสถานภาพ เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ

เสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความสงบเรียบร้อยด้วยกลไกชุมชน หมู่บ้าน และการบูรณาการทุกภาคส่วน

ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร การบริการสู่สากล
 
 

พัฒนาบริการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการเชิงรุกของภารกิจแห่งรัฐทั่วทุกภารกิจงาน

พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) แบบบูรณาการ
 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 
 

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้บนฐานแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446