หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 นางสาววนัสนันท์ โพธิบัติ
ปลัด อบต.โพธิ์ประทับช้าง


นส.กัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์
รองปลัด อบต.โพธิ์ประทับช้าง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางยุพดี พินิตตานนท์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายประพันธ์ ปูหลังกล่ำ
ผู้อำนวยการกองช่าง


น.ส.กัลยารัตน์ วุฒิปรัชญานันท์
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม