หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
 

 
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
 

ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

    องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือน สิงหาคม 2563 เป็นภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
    สำหรับผู้ที่ได้รับใบประเมิน ว่ามีมูลค่าทรัพย์สินเกิน 50 ล้านบาท สามารถมาชำระภาษีได้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ห้องกองคลัง ในวันเวลาราชการ นะคะ

บุคคลที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้นะคะ
1. เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของ
2. เจ้าของห้องชุด เช่น คอนโดมิเนียม
3. ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของรัฐ เช่น ผู้เช่าที่ราชพัสดุอยู่ แม้ไม่ได้เป็นเจ้าของที่นั้น ๆ

กำหนดการต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
        ในปีนี้ ปี 2563 รัฐบาลเลื่อนการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปถึงเดือนกันยายน  ในปีต่อๆไป ต้องจ่ายภาษีภายในเดือน *เมษายน ของทุกๆปี*

สำหรับที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องเสียภาษี ดังนี้
          ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเกษตรกรรม หมายถึง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้สำหรับทำไร่ ทำนา ปลูกสวนป่า การเลี้ยงปศุสัตว์ เป็นต้น
บุคคลธรรมดา
-  ได้รับการยกเว้นภาษี ช่วง 3 ปีแรก (พ.ศ. 2563-2565)
-  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้นภาษี  แต่สำหรับมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท จะต้องเสียภาษีไม่เกิน 0.15 %
นิติบุคคล
- ช่วง 2 ปีแรก (พ.ศ. 2563-2564) เสียภาษี 0.01- 0.1 % ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์สิน และตั้งแต่ปี พ.ศ.2566 เป็นต้นไป จะต้องเสียภาษีไม่เกิน 0.15 %

สำหรับที่ดินเพื่ออยู่อาศัยต้องเสียภาษี ดังนี้
          ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย หมายถึง ที่ดิน โรงเรือน อาคาร ตึก ห้องชุด หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดที่มีลักษณะให้บุคคลใช้เพื่อการอยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยหลังแรก
- มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษี
- มูลค่าเกิน 50 ล้านบาท ช่วง 2 ปีแรก (พ.ศ.2563-2564) เสียภาษี 0.03-0.1 % ขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์สิน และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป เสียภาษีไม่เกิน 0.30 %
ที่อยู่อาศัยหลังอื่นๆ
- ช่วง 2 ปีแรก (พ.ศ.2563-2564) เสียภาษี 0.02 – 0.10 % ขึ้นอยู่กับมูลค่าของทรัพย์สิน และตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป เสียภาษีไม่เกิน 0.30 %

          ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลโพธิ์ประทับช้าง ที่ได้รับใบประเมิน ว่ามีมูลค่าทรัพย์สินเกิน 50 ล้านบาท สามารถมาชำระภาษีได้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ห้องกองคลัง ในวันเวลาราชการ นะคะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.ย. 2563 เวลา 09.25 น. โดย คุณ สมนรินทร์ จันทร์จาด

ผู้เข้าชม 20 ท่าน

 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446