หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ประทับช้าง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ประทับช้าง
สินค้าและผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึงโพธิ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโพธิ์ประทับช้าง
วัดโพธิ์ประทับช้าง
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวโพธิ์ประทับช้าง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทาง ในการสื่อสารกับประชาชน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารและยังเป็นช่องทาง ในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป
 
ติดต่อ อบต.โพธิ์ประทับช้าง : 056-901-666
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
     
 
 
อบต.สามง่าม กิจกรรม Big cleaning day [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทม.พิจิตร ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 13 
อบต.คลองคะเชนทร์ ช่างไฟฟ้าได้ออกซ่อมไฟรายทาง ตามที่ได้รับแจ้งมา เป็นไฟฟ้าสาธารณะรายทางหมู่ที่ 7 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.ทับคล้อ ประกาศ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไตรมา [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.กำแพงดิน ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอ [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.แหลมรัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรังดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID 19 ภายในตำบลแหลมรัง [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.คลองคะเชนทร์ ภัยคุกคามยาเสพติด/ความเสียหายจากยาเสพติด [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.กำแพงดิน ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอ [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.กำแพงดิน ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัต [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.กำแพงดิน ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงดิน เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัต [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ทุ่งโพธิ์ กิจกรรมทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งโพธิ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 และจัดทำห [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งโพธิ์ โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.ปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.วังกรด ประกาศเทศบาลตำบลวังกรด เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งโพธิ์ ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนา หมู่ที่ 1-7 ปีงบประมาณ 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]    อ่าน 4 
 
 
 

ส้มโอแก้วสี่รส

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ประทับช้าง
 
 
 
สขร เดือน ตุลาคม 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 31 
สขร เดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
สขร เดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 179 
 
พจ 0023.2-ว1364 1-การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเร่งด่วน [ 31 มี.ค. 2563 ]     
พจ 0023.2-ว1364 2-การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเร่งด่วน [ 31 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว1356 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557  [ 31 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.5/ว 237 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ 31 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.5/ว 238 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ [ 31 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.5/ 4036 การดอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ.พิจิตร เขื่อข่ายอินเตอร์เน๊ต [ 31 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.5/ว 1338 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปรของ อปท. [ 31 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.//ว 1339 การโอนเงินจัดสรรปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป การศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จบำนาญไตรมาส2 เพิ่มเติม ประจำเดือน ก.พ.-มี.ค.63 [ 31 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.5/ว 235 แจ้งแนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาฯ [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว1325 จัดตั้งด่านคัดกรอง COVID-19 จังหวัดพิจิตร [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว1320 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/2563 1 เมษายน 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พจ 0023.5/ว 1275 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังผู้สูงอายุ, พิการ, เอดส์ งวดที่ 2 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว1318 ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว1309 1-แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว1309 2-แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว1309 3-แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว1309 4-แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว1308 ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พจ0023.3-ว1311 การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 [ 30 มี.ค. 2563 ]     
พจ 0023.2/ว1298 1-การพิจารณารับรองคุณวุฒิทางการศึกษา [ 27 มี.ค. 2563 ]     
 
ขอความอนุเคราะห์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ CoST ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1029  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ผ่านการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งสายงานผู้บริหาร]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1026 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1025 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1028  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. สน.คท. มท 0808.2/5352-5375 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) และไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5233-5308 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อตลาดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการ ร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1023 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5376-5421 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
แจ้งแนวทางการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานผู้บริหาร ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว41  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว998 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านของนักเรียนและประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว997  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5138-5213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1024  [ 31 มี.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) สน.คท. มท 0808.2/5226-5229 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3/ว1021  [ 31 มี.ค. 2563 ]
ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1015  [ 30 มี.ค. 2563 ]
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1877 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1792  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1010  [ 30 มี.ค. 2563 ]
การโอนเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1009 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มี.ค. 2563 ]
แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1007  [ 30 มี.ค. 2563 ]
ขอเชิญประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำข้อมูล ก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1008  [ 30 มี.ค. 2563 ]
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการสำนัก/ กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.2/ว1006  [ 30 มี.ค. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
รับเรื่อง การร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช (17 ส.ค. 2562)    อ่าน 1958  ตอบ 9  
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (10 ส.ค. 2561)    อ่าน 299  ตอบ 0  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โพธิ์ประทับช้าง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนนในหมู่บ้าน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
     
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446
 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง