หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ประทับช้าง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์ประทับช้าง
สินค้าและผลิตภัณฑ์
สร้างรายได้ในตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบึงโพธิ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโพธิ์ประทับช้าง
วัดโพธิ์ประทับช้าง
ศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวโพธิ์ประทับช้าง
1
2
3
4
5
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง จัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทาง ในการสื่อสารกับประชาชน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารและยังเป็นช่องทาง ในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในตำบล เพื่อนำมาพัฒนาต่อไป
 
ติดต่อ อบต.โพธิ์ประทับช้าง : 056-901-666
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
     
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
พจ0023.2/256 งดจัดการประชุม  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.5/ว1537 การอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2563  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว1541  การรับรองคุณสมบัติผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.2/ว1527 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ แนบ1 ]  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.3/ว 1498 การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดพิจิตร [ แนบ1 ]  [ 16 เม.ย. 2564 ]    
พจ0023.4/ว251 การสนับสนุนการปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.2/ว1494 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.2/ว4084 นายกเทศมนตรีและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.2/ว1493 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
 การแต่งตั้งประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ(ผลงาน)(พิจารณาเฉพาะตำแหน่ง นิติกร ระดับ 3-8 ทั้งกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก และกรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น)แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 9 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.3/ว 1465 แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ [ แนบ1 ]  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.3/ว 1467 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตปฏิรูปที่ดิน  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.3/ว 1468 จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.3/ว 1469 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.5/ว245 จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่1 2564  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1442 การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ในระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1440 การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสมผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1443 การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
พจ 0023.3/ว 1441 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564  [ 7 เม.ย. 2564 ]  
พจ0023.5/ว1430 แจ้งซ้อมควมเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชนเนื่องจากคู่สัญญาควบคู่สัญญาควบรวมกิจการ  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
 
การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/783  [ 16 เม.ย. 2564 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว782 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3-4 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว779  [ 16 เม.ย. 2564 ]
กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2561 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ. 2562 และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว777  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 16 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด สน.บถ.มท 0809.4/ว5  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว771  [ 16 เม.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.4/ว772  [ 16 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4897-4942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว761  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว760  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว762 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว757 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว751  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 รุ่นที่ 6 - 10 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว753  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนำเสนอผลงานวิชาการ THE EDUCATORS THAILAND ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว747  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว729 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว737 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน กต. มท 0816.3/ว739  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4820-4864 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว741 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) สน.บถ. มท 0809.2/ว738 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/4733-4808 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 9 เม.ย. 2564 ]
 
 
 
อบต.วังหว้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า เรื่องรายงานงบแสดงฐานะการเงินเเละงบอื่นๆ 2563 [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.ท่านั่ง งดการเรียน การสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่านั่ง [ 17 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หอไกร ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 5 บริเวณศาลา sml [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.หอไกร ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 4 บริเวณแพสูบน้ำ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เมืองเก่า ประชาสัมพันธ์การโอนและแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เนินมะกอก ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนเมษายน 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้ายน้ำ สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบวาตภัย [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เนินมะกอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวีดิทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหม [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ท้ายน้ำ นายอำเภอมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบวาตภัย [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.เนินมะกอก ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวานจังหวัดนครร [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ท้ายน้ำ ธกส.มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบวาตภัย [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้ายน้ำ โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ท้ายน้ำ อบจ.พิจิตร มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพวาตภัย [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.แหลมรัง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 11 บ้านเนินสำราญ ซอย 2 [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.แหลมรัง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 7 บ้านสุขเกษม สายบ้านสุขเกษม - เมรุ [ 16 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
 

ส้มโอแก้วสี่รส

แผนที่ท่องเที่ยวตำบลโพธิ์ประทับช้าง
 
 
 
 
 
 
รับเรื่อง การร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช (4 เม.ย. 2564)    อ่าน 2592  ตอบ 9  
อบต.โพธิ์์ประทับช้าง ยินดีรับฟังความคิดเห็น หรือคำติชมต่างๆ (25 มี.ค. 2564)    อ่าน 12  ตอบ 2  
ร่วมโพสข้อความเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (1 มี.ค. 2564)    อ่าน 1550  ตอบ 19  
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.โพธิ์ประทับช้าง พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
  การสื่อส่ารในตำบล
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  ถนนในหมู่บ้าน
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
     
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446
 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง