หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About us
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ยินดีให้บริการ ^_^ สอบถามข้อมูล Call Center 056-901-666 ขอบคุณค่ะ
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้างตั้งอยู่ 209 หมู่3 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตำบลโพธิ์ประทับช้าง เป็น 1 ใน 7 ตำบลของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้างอยู่ห่างจาก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2,500 เมตร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง มีเนื้อที่ทั้งหมด 31,437.50 ไร่ (50.30 ตร.กม.)
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ในองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร ทำนา ทำสวน
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังจิกและไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร  
 
 
 
 
พื้นที่มีลักษณะเป็นลูกฟูกโดยมีลักษณะพื้นที่ลาดเทจากทิศเหนือ แล้วค่อยๆ ลาดต่ำลงไปทางทิศใต้ในเขตอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มีสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการเกษตร พื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 30 เมตร ทางด้านตะวันออกมีความลาดเอียงไม่เกินร้อยละ 2 ส่วนที่ต่อเนื่องกับจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นที่ราบสูงความลาดเอียง ร้อยละ 2 -10
 
 
ภูมิอากาศของตำบลโพธิ์ประทับช้างตามระบบจำแนกของ Koppen จัดเป็นภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู ( Tropical Savannah climate “ Aw ” ) อากาศแห้งแล้งในช่วงฤดูหนาว มีความแตกต่างกันระหว่างฤดูฝนกับฤดูแล้งอย่างเห็นได้ชัด บริเวณพื้นที่นี้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ทำให้อากาศในช่วงนี้มีความชื้นสูง
ฝนตกชุก การแพร่กระจายของน้ำฝนในรอบปีอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์จะได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งอย่างเห็นได้ชัด ฤดู แบ่งออกเป็น 3 ฤดู

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธุ์ เป็นฤดูที่มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งโดยทั่วไป

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธุ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่มีลมจากทิศใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัด ปกคลุมให้มีอากาศร้อน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นฤดูที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียพัดผ่าน ทำให้มีฝนตกและอากาศชุ่มชื้น
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,948 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,420 คน คิดเป็นร้อยละ 48.91

หญิง จำนวน 2,528 คน คิดเป็นร้อยละ 51.09
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,751 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 98.37 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บึงโพธิ์ 266 273 539 153  
2   ท่าบัวทอง 3 4 7 5
  3   โพธิ์ประทับช้าง 277 298 575 250  
4   วังกระโดน 393 394 787 266
  5   ท่าตะคล้อ 11 6 17 5  
6   ท่าพุดซา 258 270 528 171
  7   หนองต้นไทร 169 190 359 130  
8   ท่ากร่าง 259 272 531 187
  9   ปากกระช่อง 340 395 735 284  
10   บึงถัง 149 160 309 113
  11   หนองกุ่ม 174 147 321 97  
12   หนองไม้สุก 121 119 240 90
    รวม 2,420 2,528 4,948 1,751
 
ข้อมูล ณ กันยายน 2559
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 095-635-7446